ביטול רכישת לקוח לפני אישור הסקיצה

ביטול עסקה ע”י המזמין יתאפשר במקרה של טרום הכנת הליך המוצר או אי שביעות רצונו בשלב הסקיצה אך ייאלץ לשלם על העבודה שנעשתה כמחיר קובץ דיגיטלי שיזוכה מהסכום הכולל של ההזמנה.

​​

ביטול רכישת לקוח לאחר אישור הסקיצה

ביטול עסקה ע”י המזמין לאחר שלב אישור הסקיצה והשליחה להדפסה לא יתאפשר ברכישת כל הפריטים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ביטול רכישה מצד החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

מדיניות החזרה והחלפה

-מיום הזמנת המוצר, תוך חמישה ימי עסקים תישלח סקיצה לאישור הלקוח באחת מדרכי התקשורת שהוזנו בדף התשלום (sms/ דוא"ל).

-איורים בהזמנה אישית לא מודפסים ללא אישור האיור ע"י הלקוח. כל איחור במענה מצד הלקוח, מעכב את זמן האספקה.

-אליין לא אחראית על חוסר מענה מצד הלקוח, ולאחר שני ניסיונות פנייה בsms וניסיון פנייה אחד במייל, ההזמנה תושהה עד ליצירת קשר של הלקוח עם החברה.

-לאליין יש את כל הזכויות להחליט איזה מוצר יתקבל להחלפה או להחזרה וזאת על סמך שיקולי העובדים בלבד.

-החלפה או החזרה של מוצר תיעשה באמצעות מסירה ואיסוף עצמי של הלקוח, אלא במקרה בו נפלה טעות של עובדי החברה.

-איורים בהזמנה אישית לא ניתנים לביטול או החזרה אחרי שהציור נעשה.

-ניתן לבטל הזמנת מוצר רק במידה והמוצר לא הודפס עדיין. במקרה כזה, התשלום יהיה על איור דיגיטלי בלבד.

-אין אפשרות להחליף תמונה לאיור לאחר שהאיור מוכן אלא בתשלום נוסף על פי
המחירון הנתון באתר.

-לאליין יש אישור חשיפה על כל תמונה שעולה להזמנה באתר, לרבות פרסום ברשתות החברתיות.

-לאליין יש אישור לפרסם כל איור בהזמנה אישית.

*יום עסקים- ימים א-ה, לא כולל חג וערב חג.